Tymczasowe tablice ostrzegawcze i informacyjne

 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu to narzędzia, którymi nie są znaki drogowe, a które służą do optycznego prowadzenia ruchu, zapewniają bezpieczeństwo poprzez oznakowanie robót drogowych, informują o zamknięciu drogi lub wspomagają pikietaż, czyli określają miejsca na drodze poprzez podanie odległości od jej początku.

Znaki kierujące zapewniające bezpieczeństwo na drodze

tablica kierująca u 21Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do występujących utrudnień na drodze, a także zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym te roboty. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Do oznaczenia zwężonego pasa ruchu służy tablica kierująca u 21, która dzieli się na dwa rodzaje, w zależności od miejsca, w którym zostaje ustawiana. Do oznaczania ograniczonej skrajni z prawej strony jezdni używa się tablic U-21b, a z lewej strony jezdni U-21a. Dopuszcza się stosowanie tablic kierujących U-21a i U-21b zespolonych ze światłami ostrzegawczymi U-35 umieszczonymi nad tablicami. Dopuszcza się do stosowania aktywne tablice kierujące U-21 z wbudowanym wzdłuż krawędzi białej i czerwonej pulsującym światłem żółtym. Tablice kierujące należy ustawić prostopadle do osi drogi w odstępach nie większych niż 10 metrów w terenie zabudowanym i 20 metrów poza obszarem zabudowanym.

Podsumowując, tablica kierująca u 21 przeznaczona jest do oznaczenia krawędzi: zawężonego pasa ruchu, zajętego lub zaniżonego (zawyżonego) pobocza, pasa awaryjnego lub dzielącego w przypadku zawężenia pasa bezpieczeństwa, pasa ruchu z załamaniami w planie. Tablice kierujące ze skośnymi paskami muszą być ustawiane tak, by paski opadały w kierunku używanej części drogi.